Klokkenluiders

De Wet Huis voor Klokkenluiders is  op 1 juli 2016 in werking getreden. Deze wet regelt het melden van misstanden met een maatschappelijk belang en heeft als doel de melder te beschermen.
 
Organisaties met meer dan 50 werknemers moeten een procedure opstellen hoe misstanden intern gemeld kunnen worden. Als de melder niet tevreden is met de afhandeling kan hij de melding doen bij een externe instantie. Dit kan bij een inspectie of toezichthouder maar ook bij de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders. Het Huis voor Klokkenluiders maakt haar rapporten openbaar.
 
De organisatie en de melder hebben er dus belang bij dat een melding goed, integer en objectief wordt opgepakt binnen de organisatie. De organisatie mag hier externe deskundigheid voor gebruiken als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
 
Signaalpost zorgt ervoor dat een melding op de juiste wijze en met voldoende onderbouwing bij de organisatie terecht komt. Een melder kan via Signaalpost gegarandeerd anoniem een melding doen.

Voor werkgevers

Met de komst van het Huis voor Klokkenluiders wordt het voor werkgevers van nog groter belang om met het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie goed en zorgvuldig om te gaan. De verplichtingen van de werkgever zijn als volgt in de wet opgenomen.

 

Artikel 2 
1. De werkgever bij wie in de regel ten minste vijftig personen werkzaam zijn, stelt een procedure vast voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie.
2. In de procedure, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval:
a. de wijze waarop met de interne melding wordt omgegaan vastgelegd;
b. omschreven wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand met inachtneming van de definitie van een vermoeden van een misstand als bedoeld in deze wet;
c. vastgelegd bij welke daartoe aangewezen functionaris of functionarissen het vermoeden van een misstand kan worden gemeld;
d. de verplichting voor de werkgever opgenomen de melding vertrouwelijk te behandelen, indien de werknemer hierom heeft verzocht;
e. vastgelegd dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een adviseur in vertrouwen te raadplegen over een vermoeden van een misstand.
3. De werkgever is verplicht aan de bij hem werkzame personen een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van de procedure, bedoeld in het eerste lid. De werkgever verstrekt daarbij tevens informatie over:
a. de omstandigheden waaronder een vermoeden van een misstand buiten de organisatie kan worden gemeld,
b. de rechtsbescherming van de werknemer bij het melden van een vermoeden van een misstand.
De organisatie dient vast te leggen hoe met een interne melding wordt omgegaan en hoe de melder op de hoogte gehouden wordt. De mogelijkheid voor de werknemer om desgewenst een vertrouwelijke melding te doen dient eveneens in de procedure te zijn vastgelegd. 
Ook moet de melder een adviseur in vertrouwen kunnen raadplegen. Deze adviseur hoeft geen deel uit te maken van de organisatie. Wel dient deze adviseur uit hoofde van zijn functie een geheimhoudingsplicht te hebben (bijvoorbeeld een Registeraccountant). De adviseur kan de melder adviseren en ondersteunen bij de vastlegging van de melding. De melding wordt dan zo voorbereid dat de organisatie waar de melding betrekking op heeft hiermee aan de slag kan.
 
Een melding moet wel concreet zijn. De melder hoeft niet te bewijzen dat er sprake is van een misstand of onregelmatigheid, maar hij moet de melding wel onderbouwen. Dit kan met e-mails, verslagen, brieven, foto’s en uit een verklaring die gebaseerd is op eigen waarnemingen. De melding moet wel elementen hebben die feitelijk zijn of te onderzoeken zijn.
 
De wet heeft ook tot doel de belangen van de melder te beschermen. Om dit te borgen kan een organisatie er voor kiezen een portaal beschikbaar te stellen waar meldingen gedaan kunnen worden. Dit kan via de website van Signaalpost en, indien gewenst, anoniem. Signaalpost kan en mag meldingen in ontvangst nemen en garandeert indien gewenst de anonimiteit. Signaalpost zorgt ervoor, samen met de melder, dat de melding op de juiste wijze en met voldoende onderbouwing bij de organisatie terecht komt. Lees ook Dienstverlening.
 

Voor melders

Als bij uw werkgever meer dan 50 mensen werken dan bent u ongetwijfeld op de hoogte van de interne procedure voor het melden van een misstand binnen uw organisatie. Uw werkgever is namelijk verplicht om een dergelijke procedure in te stellen en u daarover in te lichten.
 
In de procedure kunt u lezen of u via Signaalpost uw melding kunt doen. Wij u kunnen adviseren en ondersteunen bij het doen van de melding. Wij zullen daarbij de procedure volgen die door uw werkgever is vastgesteld. 
 
Een melding van (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid moet gebaseerd zijn op redelijke gronden. Dat betekent dat u als melder niet hoeft te bewijzen dat sprake is van een misstand, maar u moet uw melding wel enigszins kunnen onderbouwen. Dit kan doordat u dingen weet en kunt verklaren uit eigen waarneming of via documenten (bijvoorbeeld e-mails, verslagen, brieven, foto’s etc.). Verhalen van horen zeggen zijn bijvoorbeeld niet voldoende.
 
Via deze website kunt u uw meldingen anoniem doen met behulp van het ‘formulier’. De website slaat geen cookies op, het IP-adres wordt ook niet opgeslagen en de verbinding is beveiligd (https; zie ‘slotje’ in de browser). Als u een formulier invult en geen email-adres achterlaat, is de melding gegarandeerd anoniem. Bij een melding op deze wijze dient u zo concreet, volledig en gedetailleerd mogelijk te zijn omdat wij geen contact met u kunnen opnemen voor nadere vragen of toelichtingen.
 
Als u uw melding telefonisch anoniem wilt doen stelt u eerst op uw telefoon in dat nummerweergave uit staat. Uw provider kan u daarover informeren.
Als u er voor kiest contact met ons op te nemen en een melding te doen zonder afscherming van uw gegevens betekent dit niet dat wij uw identiteit doorgeven aan de organisatie waar de melding over gaat. Wij kunnen en mogen uw identiteit blijvend afschermen voor uw werkgever. Dit doen wij in overleg met u.

Dienstverlening

Wij kunnen voor u als werkgever de door de Wet Huis voor Klokkenluiders voorgeschreven rol van ‘adviseur’ en ‘vertrouwenspersoon’ vervullen. Wij voldoen aan de eis om uit hoofde van functie een geheimhoudingsplicht te hebben. Tevens hebben wij vanuit onze jarenlange advies- en onderzoekservaring op het gebied van fraude en onregelmatigheden de noodzakelijke ervaring om het meldingsproces in goede banen te leiden.  Hiermee wordt u maximaal ontlast en wordt de objectiviteit geborgd.
 
Voor de inrichting van de verplichte meldingsprocedure zijn modelregelingen beschikbaar. Het is van belang dat deze specifiek voor u worden gemaakt om maximaal profijt te hieruit te halen met minimale belasting voor uw organisatie.  Wij adviseren u om hiervoor contact op te nemen met een specialist zoals DAAN Advocatuur & Notariaat.
 
Voor onze dienstverlening werken wij met een abonnementenstructuur. De hoogte van de maandelijkse vergoeding is afhankelijk van uw meldingsprocedure en het aantal werknemers. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
© Signaalpost